Algemene Voorwaarden

inleiding

Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer een duurovereenkomst is aangegaan tussen de eigenaar van de Muziekschool Nijkerk en een abonnee die zich door middel van het invullen van een inschrijfformulier, digitaal of op papier heeft aangemeld voor het volgen van muziekonderricht en daarmee te kennen geeft in te stemmen met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van kracht per 01-09-2020.

Artikel 1 - Toepasselijkeid, definities en activiteiten
 1. - Abonee: de natuurlijke persoon die zich ten opzichte van de Muziekschool verhoudt als afnemer of klant. In het geval van minderjarige leerlingen betreft dit de ouder/verzorger.
 2. - Muziekschool: de natuurlijke persoon die zich ten opzichte van de abonnee verhoudt als de aanbieder, degene die de werkzaamheden uitvoert of faciliteert. Dit is de eigenaar van de Muziekschool Nijkerk.
 3. - Docent: degene die in opdracht van de Muziekschool Nijkerk verantwoordelijk is gesteld voor de invulling van de lessen.
 4. - Leerling: degene die de muzieklessen volgt. Indien de leerling 21 jaar of ouder is vallen de abonnee en de leerling samen.
 5. - Digitale Inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 6. - Overeenkomst: een duurovereenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken en/of diensten gedurende een bepaalde periode.
 7. - Abonnoment: tijdstip, tijdsduur en frequentie zoals overeengekomen tussen abonnee en Muziekschool, inclusief het tarief dat hierop van toepassing is.
 8. - Minimumduur: de minimale geldigheidsperiode van het abonnement.
 9. - Schriftelijke Communicatie: Onder schriftelijke communicatie wordt beide de digitale en papieren vorm verstaan.
 10. – Er worden door Muziekschool Nijkerk diensten verleend in de zin van muzieklessen op locatie of op afstand, met behulp van gitaren, keyboards, piano’s drums en allerlei randapparatuur en accessoires.
 11. – Ook wordt er gebruik gemaakt van leermiddelen in fysieke of digitale vorm, welke al dan niet uitgegeven of gedistribueerd worden door de Muziekschool of de docent zelf.
 12. – De muzieklessen worden aangeboden in de vorm van privélessen, groepslessen, cursussen, recitals, en dergelijke vormen.
 13. – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zaken die verband houden met de muzieklessen in alle aangeboden vormen, zoals die fysiek plaatsvinden op de locaties waarover de Muziekschool de beschikking heeft.
Artikel 2 - Totstandkoming van overeenkomsten
 1. – Overeenkomsten tussen ondernemer en abonnee komen tot stand na mondelinge en/of schriftelijke wederzijdse bevestigingen, waarbij de schriftelijke communicatie voorrang heeft op de mondelinge.
 2. – Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen abonnee en ondernemer zijn overeengekomen.
 3. – De ondernemer heeft het recht om aanvragen zonder opgave van redenen niet in behandeling te nemen.
Artikel 3 - Het abonnement
 1. – Met de inschrijving gaat u een overeenkomst/abonnement aan voor een minimumduur van 38 lesweken, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken met de Muziekschool. De opzegging moet dan voor de eerste van de volgende maand zijn ingediend.
 2. – Na het verstrijken van de minimumduur wordt het abonnement automatisch voortgezet voor onbeperkte duur.
 3. – Het abonnement gaat in op het moment dat de leerling is geplaatst op het lesrooster van de docent. Dit gebeurt altijd in afstemming met de abonnee.
 4. – De duur van een muziekles is afhankelijk van de overeengekomen lesvorm.
 5. – Het wijzigen van de abonnementsvorm is uitsluitend mogelijk na schriftelijke bevestiging van de Muziekschool.
Artikel 4 - Aanmelding en plaatsing
 1. – Aanmelding geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier op papier of op de website van de Muziekschool Nijkerk.
 2. – De Muziekschool stuurt te allen tijde een bevestiging van de ontvangst van de inschrijving. Mocht deze bevestiging uitblijven dan kan dit te wijten zijn aan een elektronische storing en is het raadzaam om telefonisch of schriftelijk contact op te nemen ter verificatie.
 3. – De Muziekschool kan te allen tijde een papieren inschrijfformulier ter ondertekening opvragen of aanbieden.
 4. – Na aanmelding wordt u telefonisch of via e-mail benaderd door de docent om tot een roosterplaatsing en eerste lesafspraak te komen.
 5. – Wanneer er overeenstemming is bereikt omtrent de roosterplaatsing, is de plaatsing voltooid en is het abonnement van kracht.
 6. – Wanneer er geen geschikt lesmoment is gevonden wordt de leerling op de wachtlijst geplaatst. Zodra er een passend lesmoment beschikbaar is wordt hierover contact opgenomen.
 7. – De Muziekschool heeft het recht om voorgenomen groepslessen, workshops, cursussen en dergelijke activiteiten te annuleren, bijvoorbeeld wanneer het vereiste aantal inschrijvingen niet is bereikt.
Artikel 5 - Vakanties en verzuim
 1. – Muziekschool Nijkerk volgt globaal de adviesdata van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dan wordt er geen les gegeven, tenzij er inhaallessen door de docent zijn afgesproken. Voor actuele roostergegevens kunt u de website raadplegen of contact opnemen met de klantenservice.
 2. – In het geval van verzuim van de docent om redenen anders dan ziekte, bijvoorbeeld wegens een optreden, wordt er door de docent een van de volgende oplossingen aangeboden:
  a – een vervangende docent
  b – een alternatief lesmoment (inhaalles).
  b.1 - Bij vervangende lesdagen gelden dezelfde verzuimregels als bij normale lesdagen.
 3. - In het geval van absentie wegens overmacht aan de zijde van de docent, met name ziekte of zwaarwegende onvoorziene omstandigheden, wordt voor de eerste 4 lessen per lesjaar geen restitutie verleend.
 4. – Verzuim door leerling :
  a – Indien de leerling niet op de muziekles aanwezig kan zijn, dient dit vooraf rechtstreeks aan Muziekschool Nijkerk te worden gemeld.
  b – Afwezigheid van de leerling heft de betalingsverplichting niet op.
  c – Een gemiste muziekles kan niet worden ingehaald, de lestijd van abonnee wordt echter wel aan diens lessen besteed op alternatieve wijze. Hierbij kan worden gedacht aan lesvoorbereiding voor andere lessen, productie van een lesvideo en dergelijke.
  d– In het geval van absentie wegens overmacht aan de zijde van de leerling, met name ziekte of zwaarwegende onvoorziene omstandigheden, wordt voor de eerste vier lessen per lesjaar geen restitutie verleend.
 5. – Indien door overmacht de uitvoering van de werkzaamheden meer dan vier weken vertraagd wordt, zijn zowel docent als abonnee bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, zodra de wil tot beëindiging schriftelijk verklaard is.
Artikel 6 - Betaling
 1. – Het wekelijkse abonnement bestaat uit 38 lessen.
 2. – Het tweewekelijkse abonnement bestaat uit 19 lessen.
 3. – Hiernaast beoogt de muziekschool praktijklessen te organiseren, in de vorm van recitals. Daarnaast kan men gratis en vrijblijvend deelnemen aan jamsessies, welke met enige regelmaat worden georganiseerd.
 4. – Voor de praktijklessen gelden dezelfde reglementen als voor de reguliere lessen.
 5. – Voorts zijn er verscheidene cursussen en afwijkende lesvormen. Voor deze gelden tevens dezelfde reglementen als voor de reguliere lessen.
 6. - Wanneer het door overmacht niet mogelijk is de lessen fysiek en op normale wijze te faciliteren, wordt er uitgeweken naar alternatieve leswijzen. Een primair alternatief is het online invullen van de lessen. Een voorbeeld van overmacht is dwingende inperkende maatregelen welke van overheidswege worden opgelegd. Dergelijke situaties vormen geen aanleiding voor het vervallen van de betaalverplichting.
 7. – Het abonnementsgeld wordt middels automatische incasso maandelijks in 12 gelijke termijnen overgeboekt van de rekening van de abonnee naar de rekening van de Muziekschool.
 8. – Er worden geen rekeningen verstuurd.
 9. – Betaling voor cursussen geschiedt middels een eenmalige incasso voorafgaand aan de start van de cursus. Bij eventuele voortijdige beëindiging van een cursus wordt geen cursusgeld terugbetaald.
 10. – De abonnee geeft bij inschrijving toestemming voor incasso.
 11. – Inschrijfkosten bedragen eenmalig het bedrag van €15,-
 12. – Het abonnementsgeld is exclusief lesmaterialen en -benodigdheden.
 13. – Het abonnementsgeld is afhankelijk van leeftijd en de lesvorm.
 14. – Bij verandering van lesvorm zal het lestarief van de nieuwe lesvorm worden berekend. Tevens zal er een herberekening plaats vinden over de inmiddels gevolgde lessen van de oude lesvorm vanwege de termijnbetalingen.
 15. – Wanneer een abonnee niet aan de betalingsverplichting voldoet:
  a – De Muziekschool is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten.
  b – De Muziekschool kan om tussentijdse of onmiddelijke betaling vragen, andere voorwaarden stellen aan toekomstige betalingen of aanvullende zekerheid vragen, bijvoorbeeld het vragen van een borg.
  c – Hiermee wordt het abonnement niet geannuleerd maar blijft van kracht tot de verschuldigde abonnementsgelden zijn voldaan.
 16. – Jaarlijks wordt het abonnementsbedrag geëvalueerd ten opzichte van de economische balans in den lande. De primaire graadmeter is het inflatiepercentage van het CBS. Eventuele verhogingen worden automatisch doorgevoerd per nieuw seizoen. De ondernemer behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke economische omstandigheden gedurende het seizoen een nieuwe evaluatie en eventuele prijswijziging door te voeren.
Artikel 7 - De leerling
 1. – De leerling wordt geacht over voldoende studietijd te beschikken of ten volle te aanvaarden dat bij spaarzame beoefening thuis, de vordering minder snel verloopt.
 2. – De leerling wordt geacht over geschikt instrumentarium te beschikken of bereid zijn dit aan te schaffen of huren, via de Muziekschool Nijkerk of andere wijze. Hetzelfde geldt voor benodigde lesmaterialen.
 3. – Muziekschool Nijkerk gebruikt beeld- en geluidsmateriaal van leerlingen/cursisten dat tijdens lessen, workshops, cursussen e.d. wordt opgenomen voor publicatie- en promotiedoeleinden. Door deelname aan de activiteiten van Muziekschool Nijkerk geeft abonnee automatisch aan geen bezwaar te hebben tegen het gebruik hiertoe van beeld- en geluidmateriaal tenzij abonnee uitdrukkelijk schriftelijk aangeeft dit niet te wensen.
Artikel 8 - Opzegging
 1. – Opzeggingen kunnen middels de aangegeven contactmogelijkheden worden doorgegeven.
 2. - Er worden geen ontvangst- en verwerkingsbevestigingen verstuurd; in het leerlingenportaal wordt waarneembaar op het lesrooster dat de opzegging verwerkt is.
 3. – Na de eerste contractperiode geldt de wettelijke opzegtermijn van 1 maand.
 4. – Gedurende de eerste contractperiode kan er na schriftelijk verzoek daartoe, in uitzonderlijke situaties tussentijdse beëindiging plaatsvinden met teruggave of ontheffing van lesgeld. Het betreft uitsluitend de navolgende situaties:
  a – Indien de opzegging geschiedt op medisch advies. Hierbij dient er een originele verklaring van de behandelende arts getoond te worden.
  b – verhuizing buiten het werkgebied van de Muziekschool;
  c – overlijden van de leerling;
  d – overmacht (ter beoordeling van de Muziekschool).
  e – Indien de docent de lessen niet wenst voort te zetten.
 5. – Als een abonnement eindigt worden alle vorderingen van de Muziekschool (bijv. resterend abonnementsgeld) meteen opeisbaar. Als de Muziekschool een abonnement beëindigt, bijvoorbeeld wegens uitblijvende betaling, moeten resterende abonnementsvergoedingen worden betaald. Dit heeft geen invloed op andere rechten van de muziekschool. Als de muziekschool bijvoorbeeld meer schade heeft geleden, mag de muziekschool de abonnee voor die schade ook aansprakelijk houden.
 6. Eindafrekening: Het jaarlijkse abonnementsgeld wordt middels gespreide betaling in 12 gelijke termijnen voldaan, ongeacht het aantal lessen die er in een maand plaatshebben. Bij uitschrijving wordt het totaalbedrag van de verrekenbare lesweken uitgerekend en het restbedrag wordt met de laatste incasso verrekend. Dit houdt in dat er soms een restbedrag bij de laatste incasso wordt geïncasseerd, soms dat er sprake is van een restitutie.

  Voorbeeld met fictieve getallen:

  Jaartarief: 600
  Maandbedrag: 50 (600/12)
  Aantal lessen: 35
  Bedrag per les: 17,14 (600/35)
  Inschrijving: 1 oktober 2017
  Rekendatum: 1 oktober 2018
  Uitschrijving: 1 april 2019
  Aantal verrekenbare lesweken: 19
  Incassototaal: 6 (okt, nov, dec, jan, febr, mrt) * maandbedrag = 300
  Leskosten: 19 (lesweken) * 17,14 (bedrag per les) = 325,66
  Restbedrag: leskosten (342,86) – incassototaal (300) = 25,66
  Eindafrekening: maandbedrag laatste lesmaand (mrt) + restbedrag: 50+25,66=75,66
 7. – Vooruitbetaalde termijnen worden worden niet gerestitueerd tenzij vanwege artikel 8.6 (de eindafrekening).
Artikel 9 - Aansprakelijkheid
 1. – Alle opdrachten worden met de daartoe vereiste inspanning uitgevoerd, naar beste weten en kennis van de Muziekschool en docenten.
 2. – De Muziekschool is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de cursist, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de abonnee of cursist.
 3. – Deelnemen aan de lessen en betreden van de leslocaties van Muziekschool Nijkerk geschiedt op eigen risico. Met het aangaan van de lesovereenkomst gaat abonnee hiermee akkoord.
 4. – Dit artikel geldt altijd ongeacht de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid wordt gebaseerd, bij schending van hoofdverplichtingen.
 5. – Dit artikel geldt niet als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Muziekschool Nijkerk of docent/ondernemer.
Artikel 10 - Gedrag
 1. – Muziekschool Nijkerk faciliteert uitsluitend docenten die een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag) kunnen opvragen ten tijde van de betrekking.
 2. – De docent heeft het recht leerlingen uit de les te verwijderen dan wel niet meer in de les toelaten wanneer het gedrag van de leerling daartoe aanleiding geeft. Wanneer er sprake is van zodanig gedrag is ter beoordeling van de docent.
 3. – Verwijdering van de leerling uit de les heft de betalingsverplichting van de abonnee niet op.
Artikel 11 - Toepasselijk recht

Op alle via Muziekschool Nijkerk te sluiten overeenkomsten is het Nederlandse recht en deze voorwaarden van toepassing, alsook de documentatie aangaande lesvormen en tarieven.